0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
กรมควบคุมมลพิษ

1.โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ

1) ระยะเวลาในการดำเนินงานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล  ตะกอนดิน ตั้งแต่วันที่  16 กรกฎาคม 2550 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2550

2) ระยะเวลาในการดำเนินงานวิเคราะห์เนื้อเยื่อสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่  16 กรกฎาคม 2550 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2550

 

2. โครงการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            ระยะเวลาในการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2551

ลักษณะการดำเนินงาน

-   วิเคราะห์พามิเตอร์ต่างๆ ตามที่สัญญาว่าจ้าง

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน