0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร

ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ศ.  2550 

ลักษณะการดำเนินงาน

- สำรวจและทดสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ เสียส่วนกลาง

- หาอัตราการไหลของน้ำเสียโดยเครื่อง EnviLab  Ultrasonic Flow Meter

- วิเคราะห์พามิเตอร์ต่างๆ ตามที่สัญญาว่าจ้าง

 

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน