0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
บริษัท เอสพี ไฮจีนิค โปร จำกัด


ระยะเวลาในการดำเนินงาน พ.ย. 52 – ปัจจุบัน (1 เม.ย.53)

ลักษณะการดำเนินงาน

- เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อตรวจสอบการทำงานบ่อบำบัดน้ำเสียเดิม

- ออกแบบปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องเพื่อให้ระบบ สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

   และน้ำทิ้งได้มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม

- เติมเชื้อในระบบบำบัดและดำเนินการเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน