0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปี 2541

ลักษณะการดำเนินงาน

  • ทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดของ WTP
  • ติดตั้งและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้น้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • อบรมการบริหารการจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน