0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
เทศบาลนครลำปาง


 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549

ลักษณะการดำเนินงาน

  • บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวางแผนและควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการตลอดระยะเวลาโครงการ
  • จัดส่งนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ และชำนาญการทางด้านระบบบำบัดน้ำเสีย และการวิเคราะห์น้ำและมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ เข้าประจำหน้างานตลอดระยะเวลาโครงการ
  • จัดส่งวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และมีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบสภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเข้ารายงานการเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
  • ควบคุมการเปิด – ปิด อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้น้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนตลอดเวลา
  • ตรวจสอบแนวท่อ วาล์ว เครื่องสูบน้ำ และเครื่องตักขยะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการดูแลบำรุงรักษา
  • จัดทำรายงานประจำเดือน สรุปการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนตลอดเวลาโครงการ
  • อบรมการวิเคราะห์น้ำ การบริหารการจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 วัน
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน