0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
เส้นหมี่เหรียญไทย


 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 – ปัจจุบัน

ลักษณะการดำเนินงาน

  • จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ ตะกอน วิเคราะห์พามิเตอร์ต่างๆ ตามที่สัญญาว่าจ้าง
  • จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์น้ำในแบบฟอร์มของบริษัทฯ หรือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้โรงงาน
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน