0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
                              ระยะเวลาในการดำเนินงาน 12 เดือน (1 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52)

ลักษณะการดำเนินงาน

  • ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยส่งเจ้าหน้าที่ประจำหน้างาน
  • จัดการด้านการบำบัดน้ำเสียอย่างมีระบบ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล
  • เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากทางราชการเป็นประจำทุกเดือน
  • จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเปรียบเทียบมาตรฐานน้ำทิ้งของทางราชการทุกเดือน
  • ให้คำแนะนำและปรึกษาถึงแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน