0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
M B K 1

โครงการสำรวจและทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ว่าจ้าง : Experted system engineering leaders Co.,Ltd. พื้นที่โครงการ : ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ระยะเวลาดำเนินงาน : ปี 2549 - ปัจจุบัน (เดือน เม.ย. 2552) ลักษณะการดำเนินงาน : สำรวจและทดสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน