0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
ก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Installation)

บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งติดตั้งตู้คอนโทรลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเดินระบบท่อและระบบไฟ ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานผู้ชำนาญงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน